Thông báo trả sách phục vụ xét tốt nghiệp đợt 4 năm 2023

Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 4 năm 2023 còn đang nợ sách Thư viện phải trả hết sách đang nợ trong giờ hành chính trước 17h ngày 05/02/2024 tại Thư viện tầng 6 (nhà 9 tầng).

Thông báo trả sách phục vụ xét tốt nghiệp đợt 4 năm 2023

Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 4 năm 2023 còn đang nợ sách Thư viện phải trả hết sách đang nợ trong giờ hành chính trước 17h ngày 05/02/2024 tại Thư viện tầng 6 (nhà 9 tầng).

Nội quy Thư viện

Quyết định 179/QĐ-HVCSPT ngày 06/5/2015 của Giám đốc Học viện ban hành Nội quy Thư viện

Thông báo hướng dẫn khai thác CSDL toàn văn Business Expert Press trên Thư viện số

Hướng dẫn 4 bước truy cập và khai thác CSDL toàn văn Business Expert Press trên Thư viện số APD

Quy định xử lý vi phạm Nội quy Thư viện

Quyết định 178/QĐ-HVCSPT ngày 06/5/2015 của Giám đốc Học viện ban hành Quy định tạm thời về phí sử dụng dịch vụ và xử lý vi phạm Nội quy Thư viện