Ngày đăng bài: 19/06/2023 10:17
Lượt xem: 654
Thông báo hướng dẫn khai thác CSDL toàn văn Business Expert Press trên Thư viện số
Hướng dẫn 4 bước truy cập và khai thác CSDL toàn văn Business Expert Press trên Thư viện số APD

     

     Năm 2022 Học viện Chính sách và Phát triển đã mua quyền truy cập CSDL sách điện tử tiếng Anh (CSDL toàn văn Business Expert Press)

chuyên ngành Kinh tế và Quản lý của Nhà xuất bản IG Publishing, Hoa Kỳ. Để phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu của viên chức,

người lao động, sinh viên và học viên của Học viện, Trung tâm Thông tin, Thư viện và Truyền thông đã thực hiện tải các file riêng rẽ từng bài,

chương/phần của từng cuốn sách, ghép thành file PDF hoàn chỉnh cho cuốn sách, biên mục chi tiết và đăng tải toàn bộ 1.232 đầu sách tiếng

Anh chuyên ngành Kinh tế và Quản lý nêu trên lên Thư viện số của Học viện.

http://thuvien.apd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/files/Thong%20bao%20ve%20viec%20khai%20thac%20csdl%20toan%20van%20bep%20tren%20thu%20vien%20so%20nam%202023_signed.pdf