Ngày đăng bài: 17/03/2023 10:41
Lượt xem: 649
Giáo trình Quản lý Tài chính công

     Giáo trình Quản lý Tài chính công cung cấp cho người học kiến thức tổng quan về quản lý tài chính công, tập trung vào các khía cạnh về thể chế, khuôn khổ và chính sách trong quản lý tài chính công hiện đại.

     Cuốn sách trình bày cơ sở kinh tế học vi mô và cơ sở kinh tế học vĩ mô của tài chính công, thể chế quản lý tài chính công, các nội dung cơ bản về quản lý ngân sách nhà nước, quản lý quỹ tài chính ngoài ngân sách, khung quản lý tài chính công trung hạn và quản lý ngân sách theo kết quả.

   Sách cũng bao gồm kiến thức về rủi ro tài khóa, quản lý rủi ro tài khóa, quản lý các nghĩa vụ nợ và ngoài nợ của chính phủ, đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý tài chính công. Cuốn sách bao gồm 12 chương với 420 trang, giá bìa: 100.000 đ/ cuốn. Sách có tại Thư viện APD (05 cuốn).