Tài liệu số
Duyệt theo bộ sưu tập Sách giáo trình (Tất cả)
Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam. PGS. TS. Nguyễn Viết Tý, TS. Nguyễn Thị Dung chủ biênT.1 / (20) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu tổng quan về luật thương mại Việt Nam; thương nhân và hành vi thương mại; địa vị pháp lí của doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh; khái quát chung về công ti; địa vị pháp lý của công ti hợp danh; địa vị pháp lý của công ti cổ phần...

Giáo trình Luật đất đai / TS. Trần Quang Huy chủ biên ... (20) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giáo trình Luật cạnh tranh / Nguyễn Thị Vân Anh (ch.b.), Trần Thị Bảo Ánh, Hoàng Minh Chiến... (20) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu khái quát về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh; căn cứ xác định hành vi hạn chế cạnh tranh; pháp luật về kiểm soát thoả thuận hạn chế cạnh tranh, kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền, kiểm soát tập trung kinh tế, cạnh tranh không lành mạnh; tố tụng cạnh tranh, thủ tục miễn trừ và xử lí vi phạm pháp luật cạnh tranh

Giáo trình Thương mại quốc tế / Hoàng Đức Thân, Nguyễn Văn Tuấn (ch.b.), Nguyễn Thị Liên Hương... (20) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày tổng quan về thương mại quốc tế; lý thuyết cổ điển về thương mại quốc tế; lý thuyết thương mại quốc tế hiện đại; thương mại quốc tế nội ngành, lợi thế kinh tế theo quy mô và cạnh tranh không hoàn hảo; tổ chức thương mại thế giới và các hiệp định thương mại; liên kết thương mại quốc tế; thương mại quốc tế và cán cân thanh toán quốc tế; chính sách thương mại quốc tế; chính sách thương mại của EU, cộng đồng ASEAN, Hoa Kỳ, Trung Quốc...

Giáo trình Nguyên lý kế toán / Đoàn Xuân Tiên, Lê Văn Liên, Nguyễn Thị Hồng Vân (ch.b.)... (20) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày kiến thức tổng quan về kế toán, các yếu tố cơ bản của báo cáo tài chính, các phương pháp kế toán, sổ kế toán và hình thức kế toán, hệ thống pháp lý kế toán và tổ chức công tác kế toán

Giáo trình Toán cao cấp / Nguyễn Văn Quý, Đào Thị Kim Cúc, Lưu Trọng Đại... (20) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày sơ lược về tập hợp và suy luận logic toán; không gian véc tơ R; ma trận và định thức; hệ phương trình tuyến tính và ứng dụng; dạng toàn phương, dãy số, chuỗi số và các ứng dụng trong tài chính; hàm số một biến số; đạo hàm và vi phân của hàm số một biến số, ứng dụng của đạo hàm và vi phân của hàm số một biến số; hàm số nhiều biến số; bài toán tìm cực trị của hàm số nhiều biến số và tích phân

Giáo trình Quản lý chi ngân sách nhà nước / TS. Bùi Tiến Hanh (20) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)