Tài liệu số
Duyệt theo bộ sưu tập Sách giáo trình (Tất cả)
Giáo trình Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế / Nguyễn Văn Huân, Phạm Việt Bình, Nguyễn Việt Hùng... (40) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Tổng quan về phân tích và dự báo kinh tế. Trình bày các phương pháp phân tích và dự báo kinh tế: Hồi quy đơn, hồi quy bội, thống kê hồi quy, Box - Jenkins (ARIMA) và dãy số thời gian

Phương pháp nghiên cứu kinh tế & viết luận văn thạc sĩ / Đinh Phi Hổ (5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Tổng quan về phương pháp nghiên cứu và quy trình nghiên cứu trong kinh tế. Cách viết một đề cương và luận văn thạc sĩ đạt chuẩn trong nước và thế giới. Cách thức viết một bài báo cáo khoa học kinh tế đáp ứng yêu cầu của các tạp chí khoa học chuyên ngành. Các công cụ phân tích cho nhà nghiên cứu như kiểm định thống kê, ứng dụng phân tích hồi quy tuyến tính đa biến....

Giáo trình Cơ sở dữ liệu 2 : Microsoft Access 2003. Giới thiệu Microsoft SQL server 2000/2005 : Dùng cho sinh viên ngành Hệ thống thông tin kinh tế / Trần Công Uẩn (10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày một số công cụ quản lý dữ liệu như lập trình quản lý các đối tượng, hưởng ứng sự kiện, xử lý tập hợp bản ghi, thiết kế cơ sở dữ liệu nhiều người dùng, sử dụng cơ sở dữ liệu qua Internet, bảo mật, DAO, ADO. Giới thiệu sơ lược về Microsoft SQL server và nhà kho dữ liệu

Giáo trình Cơ sở dữ liệu 1 : SQL, Microsoft Access 2003: Dùng cho sinh viên ngành hệ thống thông tin kinh tế / Trần Công Uẩn b.s. (10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Tầm quan trọng của việc quản lý dữ liệu và cách sử dụng thông tin theo quan điểm của các nhà quản lí. Trình bày cơ sở lý thuyết của mô hình học dữ liệu và ngôn ngữ SQL, hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access 2003...

Giáo trình Thống kê chất lượng / Phan Công Nghĩa ch.b. (10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày những vấn đề chung của thống kê chất lượng, hệ thống chỉ tiêu thống kê chất lượng và phân tích thống kê chất lượng. Cuối mỗi chương đều có phần tóm tắt nội dung, câu hỏi ôn tập và bài tập.

Kinh tế lượng: / Chương trình nâng caoGS. TS. Nguyễn Quang Dong (5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày về Mô hình nhiều phương trình, hồi quy với biến phụ thuộc là rời rạc, chuỗi thời gian làm trơn và ngoại suy chuỗi thời gian, chuỗi thời gian không dừng, mô hình trung bình trượt đồng liên kết tự hồi quy và mô hình tự hồi quy theo vec tơ

Lý thuyết phương trình vi phân đạo hàm riêng / GS. Trần Đức Vân (5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu về phương trình đạo hàm riêng, ký hiệu và kiến thức phụ trợ, những phương trình đạo hàm riêng tuyến tính quan trọng, phương trình đạo hàm riêng phi tuyến cấp một, một số phương pháp biểu diễn nghiệm, phương pháp biến phân, các phương pháp phi biến phân, nghiệm nhớt của phương trình đạo hàm riêng, hệ các luật bảo toàn, hệ phương trình Navier - Stokes

Kinh tế lượng ứng dụng : Phần cơ bản và cơ sở : Dành cho các khối Tài chính, ngân hàng... / Phạm Trí Cao, Vũ Minh Châu (5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu về môn kinh tế lượng, hồi quy hai biến, hồi quy nhiều biến, biến giá trong phân tích hồi quy, đa cộng tuyến, phương sai của nhiễu thay đổi, tự tương quan của nhiễu...

Giáo trình Thuế : Dùng cho đối tượng không chuyên / Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Văn Hiệu (ch.b.) (30) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Đại cương về thuế. Khái niệm, đặc điểm của thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân

Toán tài chính ứng dụng: Hướng dẫn thực hành chi tiết bằng ExcelĐỗ Thiên Anh Tuấn (45) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày khái quát về lãi đơn, lãi kép, chiết khấu giấy tờ có giá, tài khoản vãng lai, niên kim, vay vốn và bài tập tự luyện của từng chương.