Ngày đăng bài: 17/03/2023 11:19
Lượt xem: 587
Quản lý nợ công ở Việt Nam - Tiếp cận tới thông lệ Quốc tế: Sách chuyên khảo

     Quản lý nợ công ở Việt Nam: Tiếp cận tới thông lệ cung cấp cho độc giả tổng quan về nợ công và quản lý nợ công, phân tích so sánh nợ công của Việt Nam với thông lệ quốc tế, từ đó đưa ra một số gợi ý nhằm đưa quản lý nợ công Việt Nam tiếp cận tới thông lệ quốc tế.

     Cuốn sách chuyên khảo này được biên soạn nhằm phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu môn học Chính sách công tại Học viện Chính sách và Phát triển. sách bao gồm 4 chương với 246 trang, giá bìa: 80.000 đ/ cuốn. Sách có tại Thư viện APD.